Ured ovlaštenog arhitekta Dražen Lokmer

Ozakonjenje

12-04-2012

Zakonom je propisano da objekt mora biti evidentiran na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine kako bi mogao ući u postupak ozakonjenja.

Digitalna ortofoto karta dostupna je na uvid građanima i drugim korisnicima na geoportalu Državne geodetske uprave.

Postupak ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade može se, najkasnije do 31. prosinca 2012. godine, pokrenuti predajom zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nadležnom upravnom tijelu jedinice područne (regionalne), odnosno lokalne samouprave koje obavlja poslove izdavanja akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i građenje.

Uz zahtjev za ozakonjenje (za izdavanje rješenja o izvedenom stanju) potrebno je priložiti:

  1. geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda, kojeg je izradio ovlašteni geodet
  2. tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt
  3. dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva
  4. uvjerenje policijske uprave / postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011.
  5. dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi - sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja)

Ne mogu se ozakoniti zgrade izgrađene:

  • u nacionalnim parkovima, parkovima prirode, regionalnim parkovima,
  • na infrastrukturnim koridorima, pomorskom i javnom dobru,
  • u područjima predviđenim u prostornim planovima za posve drugu namjenu,
  • na osobito vrijednom poljoprivrednom zemljištu, zaštitnim šumama,
  • područjima posebne zaštite voda kao i u zaštićenom obalnom području mora.

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada ima prvenstvenu svrhu sređivanja stanja u prostoru te njegovu zaštitu kao najvažnijeg hrvatskog resursa. Jednako značajna je i gospodarska komponenta, obzirom da se ozakonjenjem bespravnih objekata, osobito poljoprivrednih gospodarstava, omogućava njihova valorizacija i stjecanje uvjeta za korištenje poticaja iz međunarodnih programa.