Ured ovlaštenog arhitekta Dražen Lokmer

Najčešća pitanja

12-04-2012

Koliko košta ozakonjenje za napr. 100m² bruto površine?
Na ovo pitanje nemoguće je jednoznačno odgovoriti, budući da na cijenu ozakonjenja utječe velik broj čimbenika. Visina naknade za pojedine objekte utvrđuje se kroz identifikaciju 8 kriterija kojima se definiraju prostorna i tehnička obilježja nezakonito izgrađenog objekta, kao što su lokacija, izgrađenost, dovršenost, način gradnje, namjena, površina itd. Pritom se za zgrade isključivo stambene namjene građevinske (bruto) površine do 400m² i za zgrade za obavljanje poljoprivredne djelatnosti iznos naknade umanjuje od 50 do 75%. Također, na cijenu ozakonjenja utječe činjenica da li je nezakonito izgrađena zgrada izgrađena u skladu s planom ili ne, kao i jedinična vrijednost za svaku od pet položajnih zona, koje se podudaraju sa zonama određenim u općinama i gradovima za obračun komunalnog doprinosa. Konačni obračun naknade u znatnoj mjeri ovisi o razumnoj i pravednoj ocjeni jedinica lokalne samouprave čija su predstavnička tijela u obvezi odrediti stvarnu jediničnu vrijednost za položajne zone.
Koja je najskuplja stavka u ozakonjenju?
Najskuplja stavka u postupku ozakonjenja je komunalni doprinos, čiju visinu Odlukom o komunalnom doprinosu donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i određena u kunama po m³ građevine.
Koliko je cijena izrade elaborata i projekata?
Cijene izrade geodetskih elaborata, arhitektonskih snimaka, odnosno uvjerenja o mehaničkoj otpornosti propisuju svojim aktima komore ovlaštenih inženjera geodezije, arhitekata, odnosno inženjera građevinarstva.
Što će sve morati biti plaćeno?
Postupak ozakonjenja započinje predajom zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti:
  • geodetski elaborat koji je izradio ovlašteni geodet,
  • arhitektonsku snimku koji je izradio ovlašteni arhitekt i
  • dokaz o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađen po ovlaštenom inženjeru građevinarstva.

Nadalje, podnositelj zahtjeva dužan je platiti:

  • jedinici lokalne samouprave komunalni doprinos,
  • Hrvatskim vodama vodni doprinos, te
  • naknadu za zadržavanje u prostoru.

Što je sa objektima poput restorana ili hotela koji rade bez građevinske dozvole?

Restorani i hoteli koji ispunjavaju uvjete za ozakonjenje, također se mogu ozakoniti uz uvjet plaćanja svih propisanih davanja. Po dobivanju rješenja o izvedenom stanju, vlasnici tih objekata mogu podnijeti zahtjev za dobivanje rješenja nadležnog ureda odnosno Ministarstva da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete propisane Zakonom o obavljanju ugostiteljske djelatnosti.