Ured ovlaštenog arhitekta Dražen Lokmer

O ozakonjenju

12-04-2012

Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave propisuju svojim odlukama vrijednosti jediničnih naknada za svaku položajnu zonu i donose odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za utvrđivanje iznosa naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata u prostoru.

Nadležno općinsko odnosno gradsko tijelo uzimajući u obzir kriterije, izračunava iznos naknade koji je stranka dužna platiti. Predstavnička tijela JLS mogu donijeti i odluku kojom se dopušta ozakonjenje više od dviju etaže na nezakonito izgrađenoj zgradi.

Prije dobivanja dozvole za ozakonjenje nezakonito izgrađene građevine, potrebno je platiti sljedeće:

  1. Komunalni doprinos (plaća se kunama po m³ građevine)
  2. Vodni doprinos (plaća se kunama po m³ građevine)
  3. Naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.
Nacrt iz dokumentacije za ozakonjenje
Nacrt iz dokumentacije za ozakonjenje

Nakon što nadležno upravno tijelo utvrdi da su zadovoljeni uvjeti za ozakonjenje zgrade, te uplaćene potrebne naknade, ono izdaje rješenje o izvedenom stanju koje sadrži:

  1. utvrđenje da se zgrada ozakonjuje
  2. oznaku jedne ili više katastarskih čestica na kojima je zgrada izgrađena
  3. podatke o zgradi s obzirom na smještaj na čestici, namjenu za koju se zgrada koristi i broj etaža
  4. oznaku geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama i arhitektonske snimke,
  5. oznaku izjave ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti
  6. oznaku izjave ovlaštenog inženjera strojarstva za zgradu javne i društvene namjene da ispunjava bitne zahtjeve u smislu sigurnosti u korištenju

Postupak upisa u katastar i zemljišne knjige

Na temelju izdanog rješenja o izvedenom stanju, katastarski ured evidentira zgradu u katastarskom operatu i zajedno s dokumentima za upis zgrade u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu rješenja o izvedenom stanju.

Nadležni sud prilikom upisa zgrade u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je priloženo rješenje o izvedenom stanju uz navođenje naziva i oznake tog akta.