Ured ovlaštenog arhitekta Dražen Lokmer

Izvedbeni projekt

12-04-2012

Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. Na temelju izvedbenog projekta gradi se građevina.

Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom.

Izvedbeni projekt nije obvezan za građenje zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400²m, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600m², te jednostavnih građevina.

Nacrt iz izvedbenog projekta
Nacrt iz izvedbenog projekta (kuća Fitz)

U slučaju da izvedbeni projekt nije izradio projektant glavnog projekta, investitor je dužan projektantu glavnoga projekta prije početka građenja, odnosno izvođenja određenih radova dostaviti izvedbeni projekt ili njegov dio radi davanja mišljenja o usklađenosti izvedbenog projekta s glavnim projektom.

Izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima (projekt izvedenog stanja) dužan je čuvati investitor, odnosno njegov pravni slijednik za sve vrijeme dok građevina postoji.