Ured ovlaštenog arhitekta Dražen Lokmer

Glavni projekt

12-04-2012

U glavnom projektu projektant može zahtijevati pregled radova u određenoj fazi građenja. U tom slučaju investitor je dužan projektantu pravodobno omogućiti pregled radova, a projektant potvrđuje provedbu pregleda radova upisom u građevinski dnevnik.

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva prema Zakonu i posebnim propisima te tehničkim specifikacijama.

Glavni projekt ovisno o vrsti građevine odnosno radova, sadrži:

  • arhitektonski projekt,
  • građevinski projekt,
  • elektrotehnički projekt,
  • strojarski projekt,
  • troškovnik projektiranih radova.

Ovisno o vrsti građevine glavni projekt sadrži i druge vrste projekata (geodetski projekt, projekt temeljenja, krajobrazni projekt, tehničko tehnološko rješenje. geotehnički projekt i dr.). Glavni projekt mora u pogledu lokacijskih uvjeta biti u skladu s idejnim projektom.

Nacrt iz glavnog projekta
Nacrt iz glavnog projekta (kuća Vučajnk)

U slučaju da glavni projekt nije izradio projektant idejnog projekta, investitor je dužan projektantu idejnog projekta prije podnošenja zahtjeva za potvrdu glavnog projekta odnosno građevinske dozvole dostaviti glavni projekt ili njegov dio radi davanja mišljenja o usklađenosti glavnog projekta s idejnim projektom.

Glavni projekt zajedno s građevinskom dozvolom odnosno potvrdom glavnog projekta dužan je investitor, odnosno njegov pravni slijednik trajno čuvati.