Ured ovlaštenog arhitekta Dražen Lokmer

Nadzor

12-04-2012

Stručni nadzor građenja zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400²m i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600²m provodi se samo u odnosu na ispunjavanje bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, te uštede energije i toplinske zaštite.

Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja. Nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevini.

U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer:

  • nadzire građenje tako da bude u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, potvrđenim glavnim projektom, odnosno građevinskom dozvolom, Zakonom i posebnim propisima,
  • utvrđuje je li glavni projekt u pogledu horizontalnih i vertikalnih gabarita i namjene građevine izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom, odnosno rješenjem o uvjetima građenja (u slučaju zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400m² i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600m²),
  • utvrđuje je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina,
  • utvrđuje ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje djelatnosti građenja,
  • određuje provedbu kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine putem ovlaštene osobe, za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku, u slučajevima kada je određena takva obveza,
  • bez odlaganja upoznaje investitora sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama,
  • sastavlja završno izvješće o izvedbi građevine.

Kada za to postoji potreba, nadzorni inženjer dužan je odrediti način na koji će se otkloniti nedostaci odnosno nepravilnosti građenja građevine. Način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti upisuje se u građevinski dnevnik.